Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.vetagro.hu

Általános Szerződési Feltételek

CÍVISAGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen, Krúdy Gyula u. 3. cégjegyzékszáma: 09-09-013606; adószáma: 13984683-2-09, képviseli: Dr. Szabóné Battyányi Ágnes, ügyvezető) elektronikus elérhetőség: agibattyanyi@gmail.com,  telefonos elérhetőség: +36 52-314-843), mint a www.vetagro.hu (a továbbiakban: honlap, webshop, webáruház, portál) honlapon található webshop üzemeltetője (a továbbiakban: üzemeltető, vagy szolgáltató) az alábbiak szerint adjuk közre azon általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), melyek a honlapon megtalálható termékek, illetve szolgáltatások megrendelése során a megrendelés adataival együttesen határozzák meg a termékek megvásárlása tárgyában szerződést kötő felek (továbbiakban: Felek, vagy Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

A honlapot látogató, illetve az ott regisztráló személyek (a továbbiakban: Felhasználók) az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele által, a terméket vásárló felhasználók pedig a megrendelés leadásakor tett kifejezett nyilatkozatukkal elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták és értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az említett jogszabályok a 11. pontban közölt hivatkozásokra kattintva elérhetők.

Üzemeltető kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF szövege a webshop honlapján elérhető.

 1. Szolgáltató/Üzemeltető adatai:

A szolgáltató neve: CIVISAGRO Kft.

A szolgáltató székhelye: 4031 Debrecen, Krúdy Gyula u. 3.

Nyilvántartásba vevő szervezet: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 09-09-013606

Adószáma: 13984683-2-09

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: agibattyanyi@gmail.com

Telefonszáma:  +36 52-314-843

A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:

ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.)  

E-mail: info@shoprenter.hu

Weboldal: www.shoprenter.hu

2. Alapvetések

2.1.1. A jelen ÁSZF 2020.08.19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, mely módosításokat a azok hatályba lépése előtt legalább 7 (hét) nappal a weboldalon közzéteszi. A webshop használatával a Felhasználók a megrendeléskor érvényes ÁSZF rendelkezéseit fogadják el magukra nézve kötelezőnek. A webshop látogatói annak feltételével jogosultak a webshop tartalmát megtekinteni, illetve szolgáltatásait igénybe venni, amennyiben jelen szabályokat elfogadják.

2.1.2. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjaa fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a.) pontjavalamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Mindezek alapján jogi személy (gazdasági társaságok, mint pl. a Kkt., Bt., Kft., Zrt.,Nyrt., vagy civil szervezetek, mint pl. egyesületek, alapítványok, stb.) nem minősülhet fogyasztónak, az egyéni vállalkozás pedig csak akkor, ha „szakmáján kívül jár el” tehát nem vállalkozásához vásárol alapanyagokat.

2.1.3. A jelen ÁSZF-ben, illetve a hatályos jogszabályokban a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok csak a fogyasztónak minősülő felhasználókat illetik meg, minden más felhasználóra az általános szabályok vonatkoznak.

2.2. A webshop, illetve annak részlete, valamint az azon elérhető tartalmak, továbbá a honlap terjesztésének tekintetében a Szolgáltató jogfenntartással él, és megtiltja írásos előzetes hozzájárulása nélkül az előbbiek letöltését, tárolását, bárminemű feldolgozását és értékesítését. A honlapon elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

2.3. A weboldal Üzemeltetője a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a látogatók adatait, erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  http://www.vetagro.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

2.4. Az Üzemeltető alapvető célja, hogy a webshopban leadott valamennyi megrendelést kifogástalan minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználónak mégis valamilyen panasza lenne a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy az Üzemeltető a vita békés rendezése érdekében kéri, hogy ezt - a probléma rövid ismertetése mellett- a fenti elérhetőségein szíveskedjen bejelenteni.

2.5.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy a szóban közölt kifogást azonnal megvizsgálja, és javaslatot tesz a megoldás módjára. Amennyiben a kifogás azonnal nem kivizsgálható, vagy a vásárló a panasz kezelésére felkínált móddal nem ért egyet, úgy az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet (lásd: 2.5.3.) vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a Felhasználónak. 

2.5.2. A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén  a fogyasztó kötelessége a szerződéskötés bizonyítása. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot  – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

2.5.3. Az Üzemeltető  a fogyasztónak minősülő felhasználó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről készített jegyzőkönyvben az alábbiakat köteles a vállalkozás rögzíteni:

- a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez;

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát;

- a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját;

- a hiba bejelentésének időpontját;

- a hiba leírását;

- szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá;

- a 2.5.4. bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát;

- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti;

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

2.5.4. Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

2.5.5.   A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

2.5.6. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

2.5.7.   A vállalkozásnak törekednie kell a tizenöt napon belüli javításra vagy cserére;

2.5.8.   Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni: a fogyasztó nevét és címét; a dolog azonosításához szükséges adatokat; a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

2.5.9.   Amennyiben a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

2.6.      A Felhasználó panaszával fordulhat a területileg illetékes járási hivatalokhoz. https://jarasinfo.gov.hu/

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

2.7. A Felhasználó fordulhat panaszával a Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez is. Az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, amely székhelye a 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13. szám alatti Non-profit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza.

Az országban található békéltető testületek elérhetőségei a következő link-en érhetők el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

2.8.  Az Üzemeltető szerződésből fakadó kötelezettsége teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, teljesítési segédet, közreműködőt igénybe venni. Ennek magatartásáért, mint sajátjáért felel.

2.9. Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

2.10. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3.  A webshopban vásárolható termékek:

3.1. A webshopban vásárolható termékekről az Üzemeltető részletes leírást közöl, melyben feltünteti a termék nevét, leírását, mennyiségi jellemzőit, illetve lehetőség szerint a termékek fotóját. A honlapon szereplő képek a termékek illusztrálására szolgálnak, ennélfogva Üzemeltető csak akkor vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék azonosságáért, amennyiben azt külön feltüntette, hogy a kép a termékről készült.

3.2. A webshopban szereplő termékek mellett feltüntetett árak forintban értendők és azok tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Az áruk kiszállítása –a szállítói tájékoztatásban foglaltak szerint- külön díj ellenében történik, melyet a termék ára nem tartalmaz.

 4. A termékek megrendelésének menete:

4.1. A webáruház felhasználója regisztráció nélkül is vásárolhat a webshop termékei közül.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja, majd a „kosárba” gombra kattintva a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát és módosíthatja a megrendelésének adatait.

 4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, véglegesíti a megvásárolni kívánt termékek körét és darabszámát, majd a „tovább a pénztárba” lehetőséget választja.

4.5.    Ezt követően a Felhasználó – ha nem kíván regisztrálni - email címének, nevének és telefonszámának megadásával tovább léphet a szállítási módok kiválasztásához, illetve regisztrált Felhasználó esetében felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezhet vagy új regisztráció is létrehozható. Regisztrált felhasználó esetében a következő lépés a szállítási adatok elfogadása vagy módosítása, majd a szállítási mód kiválasztása következik. Házhozszállítás esetén a vásárló megadja címét - regisztrált vásárló esetében választhat, hogy az előre, a regisztráció alkalmával elmentett címet használja-e -, majd kiválasztja a fizetés módját, és megadja, jóváhagyja vagy módosítja számlázási címét. Ezután a megrendelés adatainak összesítése jelenik meg, amely során a felhasználó ellenőrizhet valamennyi adatot, módosítással lehetősége van azok korrigálására. Végül az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató külön kattintással történő kifejezett elfogadása után a „megrendelem” gombra kattintva elküldi a megrendelését.

4.5.1. Fizetési módok:

4.5.3. Készpénzes fizetés: A személyes átvétel választása esetén a vásárló a termék átvételekor rendezi a vételárat készpénzfizetéssel.

4.5.5. Utánvétel: előre fizetés nem történik, a rendelés értékét a Felhasználó a csomag kézhezvételekor egyenlíti ki készpénzzel, vagy bankkártyával.

4.5.6. Előre utalás esetén az Üzemeltető által a megrendelés visszaigazolásakor megadott bankszámlaszámra történő átutalással kell a megrendelés díját átutalni, mely során fel kell tüntetni a megrendelés azonosítóját, és/vagy a számla sorszámát.

4.5.7. Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.6. Üzemeltető fenntartja a jogát a korrekcióra, amennyiben a termék, vagy annak ára hibásan vagy hiányosan került feltüntetésre webshopban.  Ezen esetben Üzemeltető a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt a valós adatokról és megkérdezi, hogy megrendelését a frissített adatokkal megerősíti, vagy azt visszavonja. Az Üzemeltető kizárólag a vevő kifejezett megerősítő nyilatkozata alapján tekintheti érvényesnek a módosított adattartalmú megrendelést, ha pedig 24 órán belül nem kap egyértelmű nyilatkozatot, jogosult azt visszavontnak tekinteni és törölni.

4.7. A Felhasználó a megrendelés visszaigazolásáról és a fizetendő végösszegről e-mailen értesítést, visszaigazolást kap. Ezen visszaigazolás esetében jön létre érvényesen a felek között az adásvételi szerződés. Az Üzemeltető a számláját a csomaggal együtt papír alapon vagy elektronikus formában küldi meg a Felhasználó részére.

4.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt visszalépéssel korrigálhatja a megrendelés általa megadott adatait.

4.9. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok valódiak és helyesen lettek megadva.

4.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása, mint szerződési nyilatkozat, ajánlattételnek mindősül, amelyet a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával fogad el és a felek közötti szerződés ezáltal létrejön. A vásárló ajánlati kötöttsége az 5.1. pontban foglaltak szerint a Szolgáltató visszaigazolására nyitva álló időtartamig áll fenn. Az ilyen módon létrejött szerződés fizetési kötelezettséget von maga után.

5.  A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A felhasználó a megrendelés leadásáról - az általa megadott e-mail címre - automatikus visszaigazolást kap. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig történik. Amennyiben a megrendelés leadására ezt követően, vagy munkaszüneti napokon kerülne sor, úgy annak feldolgozására az azt követő munkanapon kerül sor. Az Üzemeltető a leadott megrendelésekről az előzőekben megadott időkeret figyelembe vételével legkésőbb 48 órán belül visszajelzést küld.

5.2. Üzemeltető – ha a Szerződő felek egyéb határidőben nem állapodtak meg- a megrendelés visszaigazolástól számított legkésőbb 30 napon belül köteles a teljesítésre.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről, valamint a teljesítés várható idejéről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a teljesítés lehetetlenült, úgy Üzemeltető köteles a megrendelés összegét visszatéríteni. Abban az esetben, ha a Felhasználó az akadályértesítést követő 2 napon belül írásban nem közli elállási szándékát, úgy ezt úgy kell tekinteni, hogy a teljesítést az akadályközlésben jelölt időpontban elfogadja. Amennyiben Üzemeltető a meghosszabbított időben sem teljesít, úgy Felhasználó jogosult a szerződéstől írásban elállni. Ezen elállás esetében a Felhasználó által fizetett összeget az elállási nyilatkozat kézhezvételekor haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül kell visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4.  Amennyiben a már visszaigazolt megrendeléseket az Üzemeltető maga is külső személytől rendeli és ezen rendelés során válik számára ismertté, hogy az általa hirdetett termék rendelési feltételei (különösen a beszerzési költsége) időközben oly módon változtak meg, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése csak aránytalan többletköltséggel lenne teljesíthető úgy köteles haladéktalanul jelezni ezen körülményt, továbbá azt, hogy a megrendelés teljesítésére egyáltalán lehetséges-e, és ha igen, úgy milyen módosult feltételekkel. Ezen nyilatkozatot a felek a szerződés-módosítására vonatkozó ajánlatnak tekintik, amely a vevő kifejezett elfogadása (visszaigazolása) esetén érvényesen létrejön és a felek a megváltozott feltételek szerint kötelesek a fizetési, illetve az áruszállítási szolgáltatásaik teljesítésére. Amennyiben az Üzemeltető a terméket eladásra beszerezni nem tudja, tehát a szolgáltatás lehetetlenült, vagy pedig a vevő a módosításra vonatkozó ajánlatra nem nyilatkozik, vagy azt kifejezetten nem fogadja el, úgy ezen körülmény a szerződés megszűnését eredményezi, mely során az esetlegesen kifizetett előleg a vevő részére visszajár, minden más jogcímen (kártalanítás, kártérítés, stb.) azonban a felek kizárják az Üzemeltető fizetési kötelezettségét, illetve jogi felelősségét.

5.5. A megrendelt termékek kiszállítása az Üzemeltetővel szerződött futárszolgálattal(tokkal) történik, a Felhasználó által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt Üzemeltető csak abban az esetben tud elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Felhasználó megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A futárszolgálat:

Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa u. 12.) Telefon + 36 1 8 777 400, E-mai: ugyfelszolgalat@expressone.hu.  A futárszolgálat tájékoztatása szerint: Kiszállítás hétköznapokon történik 8-17 óra között. Adott munkanapon 13:30 óráig leadott rendelés és készleten lévő termék esetén a rendelést követő munkanapon kézbesítik a csomagot. Amelyik termék nincs készleten, 3-10 munkanap is lehet a teljesítés.

GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) Telefon +36 29 88 66 70, E-mail: info@gls-hungary.com. A futárszolgálat tájékoztatása szerint: Kiszállítás hétköznapokon történik 8-17 óra között. Adott munkanapon 13:30 óráig leadott rendelés és készleten lévő termék esetén a rendelést követő munkanapon kézbesítik a csomagot. Amelyik termék nincs készleten, 3-10 munkanap is lehet a teljesítés.

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6) Telefon 06-1-767-8272, E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu. A futárszolgálat tájékoztatása szerint: Kiszállítás hétköznapokon történik 8-17 óra között. Adott munkanapon 13:30 óráig leadott rendelés és készleten lévő termék esetén a rendelést követőe 2-5. munkanap kézbesítik a csomagot. Amelyik termék nincs készleten, 3-10 munkanap is lehet a teljesítés.

 

5.6. A szállítás díját a webáruház oldalán közzétett Díjszabás tartalmazza.

A szállítás pontos díja a megrendelt termék súlyától és a választott fizetési módtól függ, ennélfogva az minden egyes esetben a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail-ben kerül végleges rögzítésre.

 

5.7. A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg – a Felhasználót terhelik. Az Express One vagy a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futára két alkalommal kísérli meg a csomag kiszállítását, az első sikertelen kézbesítést követő második munkanapon történik a második kézbesítési kísérlet. Harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor, a csomagfeladás előtt Üzemeltetővel egyeztetve. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, az Üzemeltető a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5.8. Amennyiben a felhasználó személyes átvételi opciót választott, úgy az összekészített csomagot lehetőség van személyesen átvenni a Debrecen, Szoboszlói út 50. szám alatti telephelyen. Szállítási költség ebben az esetben nincs.

 1. Elállási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő felhasználó (lásd fentebb a 2.1.2. pontban) a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlásához a jelen ÁSZF végén található nyilatkozatmintát is lehet használni.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3.  A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, más költség azonban nem terheli, kivéve, ha a termékben nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár keletkezett, melynek megtérítésére az Üzemeltető igényt tart.

6.4. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az ő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.5. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

a.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d.  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f.  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g.  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i.  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j.  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 7.1. Az Üzemeltető a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a fogyasztó részére. Szállítási költség csak abban az esetben kerül visszatérítésre, ha az összes termék visszaküldésre kerül.  Az Üzemeltető köteles a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is megfizetni, azonban felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettség. 

7.2.  A visszatérítés során az Üzemeltető a visszatérítendő összeget banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelni.

7.3.  Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

7.4. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni. 

7.5. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Üzemeltető a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Üzemeltető. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Üzemeltető részére.

7.6.  Felhasználó köteles a részére küldött terméket haladéktalanul megvizsgálni és esetleges kifogását mihamarabb jelezni a Szolgáltató felé.

Szavatossági formák, eljárás szavatossági kifogások esetén:

 1. Kellékszavatosság
 1. 1. Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 1. 2.  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A kellékszavatossági jogai a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl már nem érvényesítheti.
 1. 3. Ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta, úgy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság
 1. 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. 2. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 3. 3. Termékszavatossági igényét Felhasználó a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 4. 4. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 5. 5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha a következő okok közül akár egyet is bizonyítani tud:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 1. 6. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 1.  Jótállás

10.1  A Felhasználó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 251/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó árucikkek tekintetében az Üzemeltető hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

10.2. A Felhasználó jótállásból eredő jogai a termékkel együtt átadott jótállási jeggyel érvényesítheti.

10.3  A Felhasználó a következő jótállási igényekkel élhet. Kérheti a termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Felhasználó a termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet. Amennyiben a termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza, az Üzemeltető köteles a terméket kicserélni.

10.4. A Felhasználó kijavítási igénye esetén az Üzemeltető a jótállási jegyen az alábbi adatokat tünteti fel:

a.      kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

b.      a hiba okát és a kijavítás módját,

c.      a termék Felhasználó részére történő visszaadásának időpontját.

10.5. Mentesül az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6. Az Üzemeltető által biztosított jótállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv  jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai irányadóak. 

10.7. Kötelező jótállási esetek:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.
 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

11.1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésben a felek megállapodása a hatályos jogszabályokban előírt rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

11.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

11.3. Üzemeltető köteles jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó nála bejelentett igényéről, melyben feltünteti

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 •  a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve ha vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 •  Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
  1. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
  2.  Az Üzemeltető a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  3.  Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 1. Alternatív vitarendezés:

Az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez a jelen ÁSZF 2.7. pontjában foglaltakon túl az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform linkje a következő:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

13.       JOGI HÁTTÉR

 A jogviszonyra vonatkozó jogszabályok különösen:

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény (Ptk.):

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  (Elker tv.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

Magatartási kódex: Jelen tájékoztató magatartási kódexre nem utal.

 

Kelt: Debrecen, 2020. augusztus 19.

 

CIVISAGRO Kft.

WEBSHOP-ÜZEMELTETŐ

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:3  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

……………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………

---------------------------------------------

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő